ایستگاه کتابخانه صوتی

این ایستگاه با هدف ترویج کتابخوانی به طور خاص ضبط و پخش کتاب ها به صورت صوتی و بالا بردن سطح مطالعه افراد جامعه در نظر گرفته شده است