معلولیت ذهنی 


معلولیت ذهنی یک وضعیت است که توانمندی های ذهنی فرد به طور ملحوظ کاهش می‌یابد. این معلولیت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله عوامل ژنتیک، عوامل محیطی مثل آسیب در دوران حاملگی، عوامل زایمانی و اختلالات نورولوژیک باشد.


برای پیشگیری از معلولیت ذهنی، حائز اهمیت است که در دوران بارداری به مراقبت های بهداشتی دقت شود، از مصرف مواد مخدر و الکل خودداری شود و همچنین برنامه های تشویقی جهت تقویت توانمندی های ذهنی انجام شود.


اگر فردی به این نوع معلولیت دچار شود، وظیفه افراد خانواده در ارائه حمایت عاطفی و فیزیکی بسیار حیاتی است. افراد خانواده می‌توانند با ارائه آموزش‌ها و راهنمایی‌های مناسب، به بهبود کیفیت زندگی افراد معلول ذهنی کمک کنند.


همچنین، نقش ارگان‌های دولتی نیز در ارائه خدمات به افراد معلول ذهنی بسیار حیاتی است. این ارگان‌ها باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی را تدوین کنند که این افراد را در جوامع مختلف یکسان‌سازی کند و به آنها فرصت‌های برابر در حوزه تحصیلات، کار و زندگی اجتماعی فراهم کند.